Hướng dẫn cài đặt vận hàng van autoval lọc nước tự động

Hưỡng dẫn vận hành aotuval

Thời gian sục rửa cột xử lý sắt và mangan là 1 ngày 1 lần.

Cụ thể : Đặt chế độ cài đặt F-05 (05 vòng). Sục ngược 2 phút, sục xuôi 1 phút. Tổng thời gian 1 chu trình sục rửa cột cột lọc xử lý sắt và mangan là 15 phút (Tương đương với 15 phút sục rửa mỗi ngày).

Chế độ cài đặt được thể hiện cụ thể trên van điều khiển như sau : * Các cài đặt Autovan điện tử

Khi trên màn hình của autovan điện tử hiển thị . Để mở khóa bạn ấn đồng thời 2 nút

giữ cho đến khi mất biểu tượng (trong khoảng thời gian 5 giây) thì khoá trên Autovan sẽ mở.

Ấn nút (Enter). Màn hình hiển thi biểu tượng 11:20 (ví dụ). Trong đó 11 là số giờ, 20 là số phút

Ấn nút Ấn nút

Ấn nút Ấn nút

Ấn nút

Ấn nút

(Enter). Màn hình hiển thị 11:20 (ví dụ) Số 11 nhấp nháy hoặc để chọn giờ hiện tại.

(Enter). Màn hình hiển thị 11:20 (ví dụ) Số 20 nhấp nháy hoặc để chọn phút hiện tại.

(Enter). Màn hình hiển thị 12:20 (ví dụ) Giờ hiện tại ta vừa cài xong.

hoặc chế độ cần cài đặt.

* Chế độ lọc - Thời gian 1 chu kỳ lọc

1- 01 / (Vídụ)

Ấn phím Số 1 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian 1 chu kỳ lọc là 1 ngày

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Vídụ:1-1 / :Sau1ngàyAutovansẽtựđộngchuyểnsangchếđộrửacộtlọc.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

* Chế độ rửa ngược:

2- 2 / :Rửangược-Càiđặtthờigianrửangượctrongbaolâu.

Ấn phím Số 02:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian rửa lọc

Ví dụ: 2 - 02:00 / : Thời gian rửa ngược là 02 phút.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.
* Chế độ rửa lọc nhanh:

3 - 01:00 / : Rửa lọc nhanh - Cài đặt thời gian rửa lọc nhanh trong bao lâu.

Ấn phím Số 01:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian rửa lọc

Ví dụ: 3 - 01:00 / : Thời gian rửa nhanh là 01 phút.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

Thời gian bắt đầu chuyển chế độ từ lọc sang rửa

Ấn phím hoặc tới khi màn hình hiển thị 02:00 . Đó là thời gian bắt đầu chuyển chế độ rửa. Vídụ:Tamuốn18h00chukỳcứ01ngàylạirửa1lầnthì ta

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Ấn phím màn hình hiển thị 02:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc đến khi Màn hình hiển thị 18:00

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút chế độ khác.
* Chế độ lọc - Thời gian 1 chu kỳ lọc

Ấn phím Số 1 nhấp nháy. Ấn phím lọc là 1 ngày.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút chế độ khác.

Khi cài đặt màn hình luôn hiển thị

Xử lý hàm lượng tạp chất hữu cơ :

( Enter) và ấn nút

hoặc để chọn

Số1nhấpnháy.Ấnphím hoặc đểcàiđặtthời Vídụ:1-1 / :Sau01ngàyAutovansẽtựđộngchuyểnsangchếđộrửacộtlọc.

1- 01 / (Vídụ)Ấnphím gian 1 chu kỳ lọc là 01 ngày.

hoặc để cài đặt thời gian 1 chu kỳ

( Enter) và ấn nút hoặc để chọn

đó mới là đang ở chế độ cài đặt

Thời gian sục rửa cột xử lý tạp chất hữu cơ là 1 ngày lần.

Cụ thể : Đặt chế độ cài đặt F-03 (03 vòng). Sục ngược 1 phút, sục xuôi 1 phút. Tổng thời gian 1 chu trình sục rửa cột cột lọc xử lý sắt và mangan là 6 phút (Tương đương với 6 phút sục rửa mỗi ngày).

Chế độ cài đặt được thể hiện cụ thể trên van điều khiển như sau : * Các cài đặt Autovan điện tử

Khi trên màn hình của autovan điện tử hiển thị . Để mở khóa bạn ấn đồng thời 2 nút

giữ cho đến khi mất biểu tượng (trong khoảng thời gian 5 giây) thì khoá trên Autovan sẽ mở.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Ấn nút (Enter). Màn hình hiển thi biểu tượng 11:20 (ví dụ). Trong đó 11 là số giờ, 20 là số phút

Ấn nút Ấn nút

Ấn nút Ấn nút

Ấn nút Ấn nút

(Enter). Màn hình hiển thị 11:20 (ví dụ) Số 11 nhấp nháy hoặc để chọn giờ hiện tại.

(Enter). Màn hình hiển thị 11:20 (ví dụ) Số 20 nhấp nháy hoặc để chọn phút hiện tại.

(Enter). Màn hình hiển thị 12:20 (ví dụ) Giờ hiện tại ta vừa cài xong. hoặc chế độ cần cài đặt.

* Chế độ lọc - Thời gian 1 chu kỳ lọc

1- 01 / (Vídụ)

Ấn phím Số 1 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian 1 chu kỳ lọc là 1 ngày
Vídụ:1-1 / :Sau1ngàyAutovansẽtựđộngchuyểnsangchếđộrửacộtlọc.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

* Chế độ rửa ngược:

2- 1 / :Rửangược-Càiđặtthờigianrửangượctrongbaolâu.

Ấn phím Số 01:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian rửa lọc

Ví dụ: 2 - 01:00 / : Thời gian rửa ngược là 01 phút.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

* Chế độ rửa lọc nhanh:

3 - 01:00 / : Rửa lọc nhanh - Cài đặt thời gian rửa lọc nhanh trong bao lâu.

Ấn phím Số 01:00 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian rửa lọc

Ví dụ: 3 - 01:00 / : Thời gian rửa nhanh là 01 phút.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút chế độ khác.

Thời gian bắt đầu chuyển chế độ từ lọc sang rửa

Ấn phím hoặc tới khi màn hình hiển thị 01:00 . Đó là thời gian bắt đầu chuyển chế độ rửa. Vídụ:Tamuốn18h30chukỳcứ01ngàylạirửa1lầnthì ta

Ấn phím màn hình hiển thị 01:00 nhấp nháy. Ấn phím Màn hình hiển thị 18:30

hoặc để chọn

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút chế độ khác.

* Chế độ lọc - Thời gian 1 chu kỳ lọc

1- 01 / (Vídụ) Ấnphím gian 1 chu kỳ lọc là 01 ngày.

( Enter) và ấn nút

hoặc đến khi

hoặc để chọn

Số1nhấpnháy.Ấnphím hoặc đểcàiđặtthời

Vídụ:1-1 / :Sau01ngàyAutovansẽtựđộngchuyểnsangchếđộrửacộtlọc. Ấn phím Số 1 nhấp nháy. Ấn phím hoặc để cài đặt thời gian 1 chu kỳ

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

lọc là 1 ngày.

Khi cài đặt xong chế độ này cần ấn nút ( Enter) và ấn nút hoặc để chọn chế độ khác.

Khi cài đặt màn hình luôn hiển thị đó mới là đang ở chế độ cài đặt

Cùng chuyên mục